Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://hairtwo.lt/ taisyklės ir sąlygos:

 • 1. Bendrosios nuostatos
 • 2. Pirkėjo teisės
 • 3. Pirkėjo pareigos
 • 4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
 • 5. Pardavėjo teisės
 • 6. Pardavėjo įsipareigojimai
 • 7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes
 • 8. Prekių pristatymas
 • 9. Prekių grąžinimas ir keitimas
 • 10. Prekių kokybės garantija
 • 11. Šalių atsakomybė
 • 12. Informacijos perdavimo būdai
 • 13. Rinkodara ir informacija
 • 14. Baigiamosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas, atliekamas perskaičius šias HAIRTWO (UAB LABO Supply, įmonės kodas 304984083) elektroninės parduotuvės pirkimo - pardavimo taisykles), yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu mochiu.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.
1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės,
1.3.2. juridiniai asmenys,
1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.
2.2. Pagal LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 217, 18 straipsnį Pirkėjas neturi teisės reikalauti pakeisti ar grąžinti prekes - parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus. Ši nuostata taikoma https://hairtwo.lt/ elektroninėje parduotuvėje parduodamiems kosmetikos produktams. Pirkėjas gali grąžinti tik kokybės neatitinkusią prekę, bet ne sugadintą, pažeistą, naudotą ar pakeitusią išvaizdą prekę.

3. Pirkėjo pareigos

3.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape - sąskaitoje kainą už prekes per nustatytą terminą.
3.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.
3.3 Jeigu pasikeičia prekės įsigijimo formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos „Mokėti“, pasirinkus apmokėjimo būdą, momento ir atlikųs mokėjimą.
4.2. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Jeigu pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.
5.4 Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, platinti dovanų kuponus reklaminiais tikslais, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims. Gerbti Pirkėjo privatumą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes, jei Pirkėjas jau yra užmokėjęs už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.
7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės HAIRTWO.LT pateiktų būdų bei sąlygų. Visi sutrikimai sprendžiami tiesiogiai su mokėjimo paslaugų tiekėjais, apie problemą informuojant Pardavėją.
7.4. Grynais pinigais arba banko kortele pristačius prekes, jei tokią galimybę numato HAIRTWO.LT elektroninė parduotuvė.
7.5. Banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą, jei tokią galimybę numato HAIRTWO.LT elektroninė parduotuvė.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
8.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis terminų - prekės pristatomos per 1-7 darbo dienas po Pirkėjo apmokėjimo gavimo. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Skaitoma, kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2. Jei prekę pagal įstatymus galima grąžinti, ji turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis, jeigu nesusitariama kitaip.
9.3. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
9.4. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.
9.5. Taisyklių 9.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per keturioliką dienų nuo prekių pristatymo dienos.
9.6. Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nepradaryta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
9.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.8. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę.
9.9. Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo pranešti elektroniniu paštu hello@hairtwo.com.
9.10. Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus už grąžintas prekes per 14 dienų nuo prekių grąžinimo fakto į tik į Pirkėjo nurodytą asmeninę atsiskaitomają sąskaitą.
9.11. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.6., Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.
9.12. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.8., Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo kaštus Pirkėjui, naudodamasis Pardavėjo nurodyto kurjerio paslaugomis.10. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Šalių atsakomybė

11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo pirkimo duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.
11.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
11.4. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Informacijos perdavimo būdai

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės HAIRTWO.LT svetainės skyriuje „Susisiekite“.

13. Rinkodara ir informacija.

13.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Negalėjome rasti ekologiškų, modernių plaukų priežiūros priemonių, kuriomis galėtume pasitikėti. Todėl sukūrėme savo.

Kodėl verta rinktis HAIRTWO?

1. Natūralu

99 % natūralūs ingredientai Jūsų plaukams puoselėti.

2. Tvaru

Aliumininiai BPA-FREE buteliukai ir ekopakuotė. (75 % pagaminto aliuminio naudojama šiandien.)

3. Veiksminga

Klinikiniai tyrimai parodė iki 89 % sumažėjusį plaukų slinkimą ir iki 52 % padidėjusį tankį per 150 dienų.

4. Efektyvu

Capilia Longa PPF rodo spartesnį plaukų augimą ir yra natūrali alternatyva medicininiam Minoxidil.

5. Paprasta

Keturių žingsnių plaukų priežiūros rinkinys yra skirtas kasdieniam naudojimui.